نكات مهم انتخاب رشته توسط دكتر شهداد

نكات مهم انتخاب رشته توسط  دكتر شهداد

چند نكته مهم و كليدي انتخاب رشته كنكور سراسري توسط دكتر شهداد | انتخاب رشته تضمینی

 ١- چينش فقط بر اساس اولويت باشد نه شانس قبولي
٢- دانشگاه هاي نيمه متمركز در انتخاب هاي ابتدايي باشند ، هم به جهت افزايش احتمال دعوت شدن به مصاحبه و هم تاثير اولويت كد رشته در زمان مصاحبه
٣- درصورت قبولي در انتخاب رشته اصلي كنكور سراسري و همچنين قبولي در انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصيلي در راستاي اهداف سازمان سنجش براي پر نشدن كاذب صندلي ها قبولي بر اساس سوابق تحصيلي باطل ميشود و داوطلب در سراسري فقط يك قبولي قطعي خواهد داشت.
٤- در صورت انجام انتخاب رشته در چند گروه همزمان مانند هنر يا زبان همه انتخاب ها ميبايست همزمان با گروه اصلي فقط در يك انتخاب ١٥٠ تايي گنجانده شود
٥- كد هاي صرفا بر اساس سوابق تحصيلي در دفترچه اصلي كنكور و كد هاي صرفا بر اساس سوابق تحصيلي در دفتر چه مخصوص صرفا سوابق تحصيلي به همديگر ربطي ندارند و هر يك ميبايست در انتخاب رشته دفترچه خود وارد شوند.
٦- در زمان انتخاب رشته به ساير شانس هاي قبولي خود در ساير انتخاب رشته ها توجه نكنيد و تصور كنيد هيچ گزينه ديگري وجود ندارد
٧-داوطلب در صورت تمايل ميتواند در صرفا بر اساس سوابق تحصيلي در يك يا چند گروه ازمايشي جديد انتخاب رشته نمايد
٨-به شرايط اختصاصي كد هاي انتخابي توجه كنيد
٩-قبل از وارد كردن كد ها در سايت سنجش به اطلاعيه شماره ١ و ٢ سنجش توجه كنيد