گواهینامه های مرکز مشاوره تحصیلی

کمیته تخصصی مشاوره مدرسه ایران،مشاوره تحصیلی

کمیته تخصصی مشاوره مدرسه ایران

مشاوره تحصیلی (آلمان)

مشاوره تحصیلی (آلمان)

روانشناسی عمومی (انگلستان)،مشاوره تحصیلی

روانشناسی عمومی (انگلستان)

مشاوره تحصیلی (اتریش)،مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی (اتریش)

 
مشاوره و برنامه ریزی (انگلستان)،مشاوره تحصیلی

مشاوره و برنامه ریزی (انگلستان)

گواهینامه HSE دانشگاه تهران،مشاوره تحصیلی

گواهینامه HSE دانشگاه تهران

مشاور نمونه کشور در سال 94،مشاوره تحصیلی

مشاور نمونه کشور در سال 94

مشاوره و برنامه ریزی درسی (امریکا)،مشاوره تحصیلی

مشاوره و برنامه ریزی درسی (امریکا)

برند ثبت شده شهداد(مشاوره و روانشناسی)